Sa iyong pagdating

bedriftdating com - Sa iyong pagdating

Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig.” (Mateo , MBB) [Tandaan: Ang trigo ay LIGTAS na nasa kamalig.] “Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig.” (Mateo , MBB) “Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat [mga masasama].

Gayundin ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao.” (Mateo , MBB) “Ang pagparito ng Anak ng Tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay.

Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag.” (2 Tesalonica 2:8, MBB) Sa mga nagsipi ng propesiya ni Isaias para patunayan na ilang tao ang natitira sa lupa matapos ang Muling Pagdating: (Ang Isaias 13:9 at 24:1-6 ay nagsalita ukol sa pagkawasak, subalit ang berso 6 (kabanata 24) ay sinasabi rin na “kaunti lamang ang matitira sa kanila.”) “Dumarating na ang araw ni Yahweh, malupit ito at nag-aalab sa matinding poot, upang wasakin ang lupain at ang masasama ay lipulin.” (Isaias 13:9, MBB) “Ang daigdig ay wawasakin ni [Yahuwah], sasalantain niya ang mga lupain at pangangalatin ang mga tao. Matutuyo at malalanta ang lupa, manghihina ang buong sanlibutan. Sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito dahil sinuway nila ang katuruan ng [Elohim]; at nilabag ang kanyang mga utos; winasak nila ang walang hanggang tipan.

Kaya susumpain ng [Elohim] ang daigdig, at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan, mababawasan ang mga naninirahan sa lupa; kaunti lamang ang matitira sa kanila.” (Isaias 24:1-6, MBB) Suriing mabuti ang lahat ng mga teksto tungkol sa pagkawasak ng mga masasama at mahahanap mo na sila ang unang kukunin / tinipon / inani – ang mga damo mula sa trigo, ang baha ay dumating at tinangay silang lahat, uulan ng apoy st asupre mula sa langit at wawasakin silang lahat.

Ipinakita ng Kasulatan na mayroong dalawang muling pagkabuhay: “Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan, sa halip, sila'y magiging mga pari [ni Yahuwah] at ni [Yahushua], at maghahari silang kasama niya sa loob ng sanlibong (1,000) taon.” (Pahayag 20:5b, 6, MBB) Iyon namang mga nagpumilit sa paghihimagsik laban sa banal na kautusan ay bubuhayin sa ikalawang pagkabuhay muli, upang makasalubong ang kanilang kaparusahan sa lupa.

Comments

 • Free xxx asian sex chat
  Reply

  Why do I alternate between playing the damsel and the playing the demanding entitled a**hole? Out here, at a bar or restaurant, I work really hard to make sure that you know we are equals participating in a traditionally unequal transaction.

 • List sex chat room
  Reply

  They're currently working on a match-3 puzzle arena battler that you can see on their Patreon, which will be free once it's completed.

 • Free adult chat from first row
  Reply

  Kruger, convinced that war is inevitable, takes energetic steps in preparation.

 • online dating management
  Reply

  Get the book HERE and get my course (to double your chances) HERE and stop messing around! Become a Social Tigress and find your man HERE Chances are, you’re going about it the wrong way but there is good news!